สกว.-สกอ.เชิดชู 10 นักวิจัยผลงานเด่น พร้อมเข็นงานต่อยอดพัฒนาประเทศไทย

สกว. จับมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จาก 7 สถาบัน  จฬ, เกษตร, มหิดล, เชียงใหม่, ธรรมศาสตร์, ขอนแก่น และอุบลราชธานี  


9 มกราคม 2562 ชะอำ เพชรบุรี --- พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร…ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 พร้อมมอบรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่าพันคน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป 
“ในปีนี้ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นนักวิจัยวุฒิเมธีวิจัย สกว. 1 ท่าน นักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 ท่าน ในสาขาต่างๆ จาก 7 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ 1 ท่าน ส่วนรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 ท่าน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่สาขา Biological & Life Science สาขา Physical Science สาขา Engineering & Multidisplinary Technology และสาขา Humanities & Social Science   

นักวิจัยที่ได้รับทุนจากสกว. ทุกคน มีโอกาสได้รับรางวัลดังกล่าว โดยการนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและใช้ตัวชี้วัดด้านจำนวนบทความที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการอ้างอิง รวมไปถึงผลกระทบในเชิงวิชาการ จากนั้น สกว. จะนำไปประเมินความเป็นไปได้ของคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. เพื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลต่อไป

งานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นงานประชุมประจำปีของ สกว. จัดขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโส อีกทั้งเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณะ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ รวมถึงการจัดแสดงผลงานการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 

สกว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่สำคัญในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุมชน ทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ด้วยการจัดหาทุนวิจัยและให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัย ในการบริหารจัดการงานวิจัย ขณะที่ สกอ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกรวม 170 แห่ง การที่ สกว. และ สกอ. ได้สนับสนุนรางวัลร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier และบริษัท Clarivate Analytics นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฐานของนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการสร้างการยอมรับต่อผลงาน วิจัยของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย และการสร้างฐานความรู้เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

Powered by MakeWebEasy.com