สธ.-แพทยสภา ร่วมเปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง ฯดูแลประชาชน จ.เพชรบุรี

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เปิดคลินิกเฉพาะทาง 22 คลินิก และคลินิกกฎหมาย ตรวจรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงฟรี ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" เป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ                 แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และในวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3 นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลภาครัฐมหาวิทยาลัย 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนกว่า 500 คน ไปให้การรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ให้ได้รับบริการขั้นตอนเดียวในพื้นที่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป้าหมาย 10,000 คน ลดการรอคอยรักษา ลดการเดินทางไปรับการรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในโรงเรียนแพทย์  โดยการบริการครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการนัดหมายล่วงหน้าในการทำผ่าตัด และบริการคลินิกต่าง ๆ สำหรับในวันงานประชาชนสามารถสอบถามเพื่อขอรับบริการได้ที่คลินิกเฉพาะทางการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง 22 คลินิก และคลินิกกฎหมาย ให้บริการ 4 ด้านได้แก่ 1.การตรวจคัดกรองโรค เช่น การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์ ตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน
ที่จอตาและต้อหิน 2.การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม การผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง การแจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบรถเข็น ขาเทียม  3.การส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ให้ความรู้การออกกำลังกาย การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง และ4.การสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆทั้งนี้ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ออกให้บริการประชาชนครั้งแรก
ในปี 2560 เป็นการจัดปีที่ 7 ของหลักสูตร และครั้งที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ดูแลรักษาประชาชนไปแล้ว 54,872 ราย โดยในปี 2560 จัดที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 14,510 ราย ครั้งที่ 2 จัดที่ รพ.อานันทมหิดล รพ.พระนารายณ์มหาราช และรพ.มะเร็งลพบุรี จำนวน 16,506 ราย

 

Powered by MakeWebEasy.com