ศิริราช แถลงข่าวจัดกิจกรรม 100 ปีศัลยศาสตร์

3014 จำนวนผู้เข้าชม  | 


          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานการแถลงข่าว “๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช” จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณธ์ศัลยศาสตร์ศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ อ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รศ.นพ.สุนัย ลีวันแสงทอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

          ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการรักษาผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลา 129 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลศิริราช เมื่อ พ.ศ. 2431 และโรงเรียนราชแพทยาลัย พ.ศ. 2433 ศัลยศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรนับแต่เริ่มต้น เรียกกันว่า วิชาผ่าตัด หรือ เซอเยอรี มีชื่อวิชาใน พ.ศ. 2443 ว่า ศัสตรแพทยธรรม จนถึงหลักสูตร พ.ศ. 2450 จึงใช้ชื่อวิชาศัลยศาสตร์ เป็นครั้งแรก

          เส้นทางของวิชาและงานศัลยศาสตร์ในโรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนราชแพทยาลัยเป็นเวลา 27 ปี จึงเป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานเริ่มแรกจนถึง 100 ปี ของศัลยศาสตร์ศิริราชในฐานะหน่วยงาน วิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาศัลยศาสตร์เข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีอาคารผ่าตัดทันสมัย มีหอผู้ป่วยที่สร้างขึ้นจากเงินส่วนพระองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีศาสตราจารย์จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาวางรากฐานสู่ระดับมาตรฐาน บุรพาจารย์สร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม สร้างลูกศิษย์ และสร้างภาควิชาให้แข็งแกร่งจนเป็นศรีสง่าแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอบรับในระดับนานาชาติ ถือได้ว่าศัลยศาสตร์เป็นเสาหลักที่มั่นคงแข็งแรงที่ต่อยอดไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ก่อกำเนิดมา จนถึงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักหมายสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาส ๑๐๐ ปี การยกฐานะโรงเรียนราชแพทยาลัยขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ ในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น ๑๐๐ ปีศัลยศาสตร์ของศิริราชอีกด้วย

 


           ศ.คลินิก นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง กล่าวว่า ปัจจุบันภาควิชาศัลยศาสตร์มีบุคลากรแพทย์และเจ้าหน้าที่รวม 220 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำทางศัลยศาสตร์ของเอเชีย” (To be the leading surgical institutes in ASIA) โดยการปรับกระบวนการงานทั้งงานศึกษาก่อนปริญญาและงานการศึกษาหลังปริญญา งานวิจัย งานบริการทางการแพทย์ และสำนักงานภาควิชาฯ และงานสนับสนุนซึ่งเป็นระยะที่มีการประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพและการตรวจสอบทั้งจากภายในคณะและภายนอกคณะฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จนเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจกับคณะฯ ในการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ในปี 2559

           ในโอกาส ๑๐๐ ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ศิริราชดำริจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช” ขึ้น และเพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2560 จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของภาควิชาศัลยศาสตร์ นอกจากนี้ภาควิชายังได้จัดทำหนังสือ “๑ ศตวรรษ ศัลยศาสตร์ศิริราช” เพื่อเผยแพร่แก่ศิษย์เก่าศัลยแพทย์ทุกท่าน การจัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่อ Mastery of Surgery 2017 ซึ่งจะจัดยิ่งใหญ่เพราะเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานในพีธีเปิด ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุน “๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช” ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ เพื่อเป็นบันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของศัลยศาสตร์ศิริราชในอดีตที่ได้ถ่ายทอดให้เป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับอนาคต และเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทยโดยส่วนรวม ณ อาคารพิมุขสถาน ชั้น 2 รพ.ศิริราช อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น การเดิน-วิ่ง ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช แข่งขันกอล์ฟการกุศล

           กิจกรรมแรก การประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช (Mastery of Surgery 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทั้งในด้านการบริการวิชาการ การค้นคว้าวิจัย บริการสุขภาพ การให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เป็นการถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยศัลยศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนการประชุมเน้นความสำคัญในการบรรยายความรู้ด้านวิชาการหลากหลายประเภท ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายและสนทนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
           ทั้งนี้ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่่ www.sirirajconference.com

           2.การจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช มีการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 04.00-09.00 น. บริเวณใต้สะพานพระราม 8 แบ่งเป็น #วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. #ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. ทั้ง 2 รายการเริ่มต้นที่ใต้สะพานพระราม 8-ถนนคู่ขนานลอยฟ้ายกระดับบรมราชชนนี ย้อนกลับเส้นทางเดิมและสิ้นสุดที่ใต้สะพานพระราม 8 ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและชุดถุงของขวัญ Premium ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะลำดับ 1-5 ทุกประเภทการแข่งขันทั้งชายและหญิงในแต่ละกลุ่มอายุ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ www.ShutterRunning.com รับเพียง จำนวน 3,000 คนเท่านั้น

           3.การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มีการจัดงานในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่สนามกอล์ฟอมตะสปริง คันทรีคลับ ชลบุรี เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. Shotgun start เวลา 12.00 น. จะเป็นการแข่งขันแบบ Strode play และออกพร้อมกันทุกหลุม การตัดสินใช้ระบบ 36 system สำหรับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ และรางวัลพิเศษ ตีไกลเข้าเส้น ตีไกลเข้าธง จะได้ของรางวัล ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะรับสมัครเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น ค่าสมัครประเภททีมทั่วไป ทีมละ 50,000 บาท สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิ “กองทุน ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร.0-2419-8010, 0-2419-7132

           “ในปีนี้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีพันธกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการทางการแพทย์ ผมมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจกับอาจารย์แพทย์และบุคลากรทุกท่าน และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมงานได้ ตลอดจนศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ศิริราชทุกท่านที่มีจิตศรัทธา และมีความยินดีร่วมบริจาคสมทบทุน “๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช” รหัสทุน D003686 ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร.-0-2419-7658-60 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร.0-2419-7132-3” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวปิดท้าย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้