คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา (Technology for Educational Innovation) ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่อง ส่องเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Powered by MakeWebEasy.com