อบจ.นนทบุรี จัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา

1083 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรีและศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง โดยได้น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการสืบสานงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ เพื่อสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนนนทบุรีและร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้หลากหลาย ภายใน“งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียวปีที่ 2” ได้ฟรี ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ชั้น 4 เวส์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.


นายจำลอง ขำสำ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้ตั้งกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ได้ดำเนินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ของเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อ หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมของจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น การทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี ทำการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับชุมชน โดยการตั้งธนาคารจุลินทรีย์ EM ให้ชุมชนจำนวน 40 แห่งทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งขยายจุลินทรีย์ EM และให้บริการประชาชนในชุมชนได้นำไปใช้บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน หรือใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ เช่น ใช้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อลดปริมาณของเสียที่จะระบายทิ้งออกสู่แหล่งน้ำ

สำหรับโครงการคลองสวยน้ำใส ถือเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรีและศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนเพื่อเป็นพื้นที่ที่จะใช้แสดงออกซึ่งความสามารถและการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่ง

การจัดงานปีนี้ได้น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาเป็นแนวทางในการสืบสานงานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อ เพื่อสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้


ด้าน ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี, กล่าวว่า การจัดโครงการกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2” ครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นพื้นที่แสดงผลงาน แนวความคิด นวัตกรรม การสร้างสรรค์ งานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ให้แก่ สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

GREEN คือG (Garbage) :เศษของเหลือใช้ (ขยะ) R (Recycle) :  การนำกลับมาใช้ E (Energy) :  พลังงาน E (Environment)  : สิ่งแวดล้อม N (Natural Extracts) :  สารสกัดจากธรรมชาติโดยมีเป้าหมายในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ปลูกจิตสำนึก เริ่มต้นจาก บ้าน โรงเรียน สู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ นำสิ่งของเหลือใช้กลับมาทำให้มีประโยชน์อีกครั้ง รวมถึงการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อลดมลภาวะต่างๆ

CLEAN คือC (Communication) การสื่อสาร L (Leader) ผู้นำ E (Effectiveness) ผลลัพธ์ที่ได้จริง,ประสิทธิผลA (Activity) กิจกรรม N (Networking) เครือข่าย วิธีการในการจัดการในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร, การเป็นผู้นำ การสร้างสรรค์แนวความคิดให้เกิดประสิทธิผล, กิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปีนี้มีการจัดการกิจกรรมพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้ก็คือ การแข่งขัน Green School หรือ โรงเรียนสีเขียว เป็นครั้งแรก เปิดโอกาสโดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่ง โครงงานการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เพื่อนำร่องในการให้เป็นโรงเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับอนุบาล ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย-ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ

นอกจากนี้ ยังมีการประกวด 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน หรือ Green Product จุดประกายให้โรงเรียนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่าง จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่การเริ่มคิด วางแผน การผลิต จนไปสู่กระบวนการจัดทำหีบห่อ เป็นอีก 1 โครงการที่ที่ส่งเสริมให้นำสิ่งรอบๆตัวภายในโรงเรียน มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้ โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง โดยจะประกาศผลละมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดจำหน่าย 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียนด้วย


                

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้