สุพรรณบุรี ยกขบวนสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โรดโชว์ทั่วภูมิภาค

1379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวRoad Show /Table top Saleออกโรดโชว์ ๕ จังหวัด พิษณุโลก นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี และสุพรรณบุรี


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ต้องขอกล่าวว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรีและอีก ๑๙ จังหวัดภาคกลางมีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงอีก ๑๙ จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท และการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น พร้อมทั้งความหลากหลายในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
         

ดังนั้น จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม การขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง อยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันทนาการของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำผู้ประกอบการจำนวน ๑๐๐ ราย จากจังหวัดสุพรรณบุรีและ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ไปจัดแสดงและจำหน่ายทั่วประเทศ ใน ๕ จุดดำเนินการ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจ เพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางอย่างตรงจุด

ด้าน นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเสริมว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า OTOP ของประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เน้นคุณภาพ และการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันสินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนสามารถให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เป็นผู้นำในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ซึ่งในขณะนี้ สินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่ามีความหลากหลาย โดดเด่น และสามารถตอบสนองตลาดได้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการแน่นอนว่าในการนำสินค้าออกไปจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ย่อมเกิดผลต่อตัวผู้ประกอบการเอง และจะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาการค้า สินค้า อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้เห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งมาจากการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจในหลายๆ รูปแบบ
           

นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว Road Show/Table top Sale นั้น ได้นำผู้ประกอบการใน ๑๙ จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ราย เดินทางไปแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ใน ๕ จุดดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางในเชิงรุก ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งผู้ประกอบจำนวน ๑๐๐ ราย นี้จะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ เด่นที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจัดแสดง โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสมาคมขนส่ง ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ และธุรกิจนันทนาการและสันทนาการ

 

โดยทั้ง ๕ จุดดำเนินการจะจัดงานจุดละ ๓ วัน ดังนี้

วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก

วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ

วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เอสอาร์ที ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานด้านข้างห้างสรรพ สินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี

 

ในส่วนของกิจกรรมภายในงานในแต่ละจุดดำเนินการ ทั้ง ๕ ครั้งนั้น จะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบนิทรรศการและเต็มไปด้วยสินค้าของดีจาก ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย สินค้า OTOP อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก ที่พัก รวมถึงการแสดงที่ศิลปะพื้นบ้าน การแสดงดนตรี และการแสดงจากศิลปินนักร้องดัง นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย และซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษอีกด้วย

ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะไปจัดงานมาเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าของดีภาคกลางที่เราได้ยกขบวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวไปให้คุณได้ช้อปกันถึงที่ งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้