พม.เปิดงาน "วันปกรณ์ ๖๑" เชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

1367 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันปกรณ์ ๖๑ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงาน วันปกรณ์ ๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ให้ปรากฏแพร่หลายแก่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น


๓๖๒ ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ และให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งในปีนี้มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย ดังนี้ ๑) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน ๗ ราย ได้แก่ นางลัดดา จีระกุล นางสุวารี รวบทองศรี นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ นางดารารัตน์ สุเทศ นางอรนุช ชัยชาญ นายเสรีภาพ สมทรัพย์ และนางชนานุช พันธ์เพียง ๒) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสาวรัชวรรณ สิงหะเนติ นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา และนายวรชัย อินต๊ะแก้ว ๓) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ นางศิริวรรณ อริยานนท์ ดร.ฉัตรศิริ ไทยวัฒน์ ดร.ทรงวุฒิ นาคประสิทธิ์ นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ นางศรีสอาด ชั้นสามารถ นางจิตรี จิวะสันติการ นางพาณี จินดาวงศ์ นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ นางสาวไพรชิตร เจตะภัย นางวิไลวรรณ ลายถมยา นายชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง ดร.นรินทร์ กรินชัย พลตำรวจตรีนรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ และนายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางระบบงานสวัสดิการสังคม ในทศวรรษหน้า” โดยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การอภิปรายเรื่อง “ความร่วมมือในการสร้างเสริมพลัง งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในทศวรรษหน้า” โดยมุมมองจากนักวิชาการทุกภาคส่วน อาทิ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชินชัย ชี้เจริญ อดีตที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย นายกวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และดำเนินการอภิปรายโดยนางนวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมชมนิทรรศการ Big Data กับทิศทางกับทิศทางการพัฒนาสวัสดิการไทย และนิทรรศการมีชีวิตผลงาน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้