แพทยสภาครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมใหญ่-สรรหาแพทย์ต้นแบบ

852 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ แถลงข่าว ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระแพทยสภาครบรอบ 50 ปี ในปีนี้ โดยจัดกิจกรรมใหญ่ประชุมวิชาการในวันที่ 20 – 22 มิถุนายน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โชว์ผลงานในรอบ 50 ปี ที่แพทยสภาทำเพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม หมอชวนวิ่ง ในช่วงพฤศจิกายน และโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ ออกตรวจรักษา พระภิกษุ สงฆ์ และประชาชน พร้อมทั้งค้นหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแพทย์รุ่นต่อไปศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมระหว่างแพทย์และ ประชาชน และได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา ในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยต่าง ๆ จะได้แสดง ข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมา พร้อมทั้งเปิดให้มีประชุมสมาชิกแพทยสภารับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้แพทยสภาทำงานเพื่อประชาชน สร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ให้แน่นแฟ้นต่อไป คณะกรรมการแพทยสภา จึงได้มีมติให้จัดกิจกรรมต่าง ๆมากมาย เช่น การประชุมวิชาการครบ 50 ปี แพทยสภา การมอบรางวัลแพทย์ต้นแบบ การจัดโครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ การจัดโครงการ หมอชวนวิ่ง การจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ จะมีประธานในกิจกรรมนั้น ๆ ดูแลรับผิดชอบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานฝ่ายวิชาการจัดงานครบ 50 ปีแพทยสภา กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แพทย์และประชาชนในด้านการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม กระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายวิชาการกับแพทยสภา กระตุ้นให้แพทย์ทำเวชปฏิบัติที่ทันสมัยและติดตามความก้าว หน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง แสดงสิ่งที่แพทยสภาคาดหวังจะทำและประสบความสำเร็จในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร Impact Forum ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี สำหรับแพทย์ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (เบิกจากต้นสังกัด) ยกเว้นนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และประชาชน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

ภายในงานท่านจะได้รับฟัง ปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฟังความรู้จากแพทย์ที่การประสบความสำเร็จใน วิชาชีพและการช่วยเหลือสังคมเช่น นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เราจะสร้างความเชื่อมั่น ทางการแพทย์ ได้อย่างไร โดย นายกแพทยสภา นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเราจะสร้าง ความยั่งยืนให้ระบบประกันสุขภาพไทยได้อย่างไร? โดย เลขาธิการ สปสช. รวมทั้งวิกฤติและความรุนแรงใน โรงพยาบาล ทางออกคือ? และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการร่วมสมานไมตรีของสมาชิกแพทย์ทั่วประเทศ มีการประชุมวิชาการเป็นแกนนำซึ่งเหมาะกับวิชาชีพแพทย์ที่ต้องมีวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องเป็นอุดมการณ์ มีการประชุมสมาชิกแพทยสภาทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแพทย์/หน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นแพทย์/นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้วิชาการกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติ และรับทราบข้อบังคับของแพทยสภา ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แพทย์เพื่อนำความรู้ที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.เกียรติคุณ นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานฝ่ายสรรหาแพทย์ต้นแบบ กล่าวว่า การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา เพื่อเป็นต้นแบบ ให้แก่สมาชิกแพทย์ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ. โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในขณะนี้ เพื่อเป็น ต้นแบบตัวอย่างให้แพทย์รุ่นต่อไปของแพทยสภา ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน ที่ผ่านมา แพทยสภา ได้มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ทุก ๆ 2 ปี โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 1.เป็นสมาชิกแพทยสภาและยังมีชีวิตอยู่ 2.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมแพทยสภา 3.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปีและดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ 4.เป็นแพทย์ผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นที่ประจักษ์ 5.ไม่เป็นกรรมการแพทยสภา และคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา 6.ไม่เคยได้รับรางวัลของแพทยสภา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการหมอชวนวิ่ง กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง นี้ จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธีและที่สำคัญ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดนั้น ๆ โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. โดยในแต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมต้อนรับทีมวิ่งผลัด และเชิญชวนประชาชนเดิน-วิ่งระยะทาง ๕ กม.ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อซึ่งจะมีการจำหน่ายตัวละ ๒๐๐ บาท ทั่วประเทศ ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครนักวิ่งซึ่งเข้าร่วมเป็นทีมวิ่งผลัด และร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ ของที่ระลึก ๕๐ ปีแพทยสภาและประกาศนียบัตรอิเลคโทรนิค โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ประธานอนุกรรมการแพทย์อาสาแพทยสภา กล่าวว่า ใน วาระพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปีแพทยสภา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตอาสาร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งใหญ่ ๑๐ โครงการ ที่เป็นโครงการใหญ่ที่สุดของปีในงาน ๕๐ ปีแพทยสภาซึ่ง จัดเป็นครั้งที่ ๖ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ปี ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อนำแพทย์เฉพาะทาง จาก โรงเรียนแพทย์ และ ส่วนกลาง หลายสังกัด ไปช่วยตรวจรักษาโรคยากและซับซ้อนในชุมชน  เพื่อลดคิวรอคอยที่ยาวนาน และคนไข้ไม่ต้องเดินทางเข้า ส่วนกลางหรือ กทม. และวางเป้าหมายดูแลรักษา ผ่าตัดผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ในจังหวัด ลพบุรีและโดยรอบ เป็นการทำงานร่วมกัน ๓ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561 ผู้ด าเนินงานหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทาง การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ (ปธพ.๖) แพทยสภา และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล ประธานฝ่ายประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย กล่าวว่า คณะกรรมการจัดทำหนังสือ จะมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรและหน่วยงานอิสระมาร่วมเป็น คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ จากโรงพยาบาลศิริราช นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ หอจดหมายเหตุกระทรวงสาธารณสุข หอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุ(มิชชันนารีภาคเหนือ) ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ และ ผู้แทนโรงพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ จากการรวบรวมเอกสาร พบว่า มีเอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับ ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ หลายฉบับเปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของการแพทย์ไทย โดยคณะทำงานจะคัดเลือกเอกสารสำคัญลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์แล้ว ยังมีคณะทำงานด้านสมุดภาพประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่ง นำโดย อาจารย์อเนก นาวิกมูล ผู้เชี่ยวชาญภาพเก่าและอาจารย์ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ซึ่งกำลังรวบรวมภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ จัดทำเป็นหนังสือสมุดภาพประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และไม่เคยมีการรวบรวมมาก่อน

รศ.พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานฝ่ายสื่อสารสังคม กล่าวถึง ในวาระที่แพทยสภาครบ 50 ปี นี้ แพทยสภาอยากจะสื่อให้ สังคมรู้ว่า แพทยสภาได้ทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง และ แพทยสภาไทยเป็นแห่งเดียวที่ผลิตแพทย์เฉพาะทางให้มีมาตรฐานเพื่อรักษาประชาชน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตแพทย์ ควบคุมคุณภาพแพทย์ โดยมีราชวิทยาลัยทั้ง ๑๔ แห่ง มีส่วนร่วมในเรื่องการควบคุมคุณภาพแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา พร้อมทั้งดูแลคุณภาพ ชีวิตของแพทย์ในปัจจุบัน มีแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกแพทยสภา จำนวน 57,918 คน ผลิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 47,631 คน สาขาแพทย์เฉพาะที่ฝึกอบรมกว่า 80 สาขา หากประชาชนได้รับผลไม่พึง ประสงค์จากการรับการรักษา แพทยสภาต้องตรวจสอบและลงโทษแพทย์ที่ทำาผิด อย่างมีความยุติธรรมต่อทั้งสอง ฝ่าย ภายใต้หลักการ "แพทยสภา ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ" ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งเป็นวันสถาปนาครบ 50 ปี แพทยสภาจะจัดกิจกรรมใหญ่ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา มอบรางวัลแพทย์ต้นแบบ มอบรางวัลผลการประกวดสารคดีเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” และประกวดคลิปของนิสิต/นักศึกษา แพทย์ เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ทั้งนี้แพทยสภาได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปีแพทยสภา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดแพทยสภา นำไปใช้ประกอบกิจกรรมของหน่วยงานแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสแพทยสภาครบ ๕๐ ปี และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ๕๐ ปีแพทยสภาด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้