ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ "ทำงานเพื่อแผ่นดิน"

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ร่วมด้วย ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เเละผู้อำนวยการโรงเรียนเเพทย์ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเเละกิจกรรมเพื่อสังคม  และ รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช 

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี นับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงห่วงใยความเจ็บไข้ของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษา   จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์แก่ราษฎร  จวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้เติบใหญ่ ให้การรักษาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ โดยไม่เลือกยากดีมีจน  สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งในวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้ โรงพยาบาลศิริราชจะมีอายุครบ ๑๓๐ ปี 

วันเวลาผันเปลี่ยนมาถึง 6 แผ่นดิน  นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  โรงพยาบาลศิริราชยังยืนหยัดยึดมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นในการรักษาผู้ป่วยอย่างสุดกำลังความสามารถ  รวมถึงการวิจัย  เพื่อพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์มารับใช้แผ่นดิน 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราชมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อรักษาดูแลชีวิตผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการทำงาน ผ่านโครงการและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยชาวศิริราชจากทุกหน่วยงาน เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการรักษา คำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนคนไทย และในด้านนวัตกรรม เราก็ไม่เคยหยุดนิ่ง  แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งมา ๑๓๐ ปี แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องปรับตัวให้ก้าวทัน ก้าวนำ และก้าวล้ำวิทยาการ ให้สามารถดูแลคนไทยต่อไปได้อีกนานเท่านาน”

ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยอีกมากมาย ที่ต้องการรักษาและบรรเทาความเจ็บไข้ จากโครงการต่าง ๆ จึงเกิดเป็นการดำเนินกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่โครงการที่เกิดจากความทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  สติปัญญาของบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อส่งมอบการทำงานผ่านโครงการมากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยั้งการติดเชื้อ HIV ของคนไทย,  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วย, การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี,  การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทย เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายการรักษาดูแล และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการแพทย์ไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จากการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากมาย  เป็นแรงผลักดันให้ศิริราชทุ่มเทพัฒนาโครงการ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการนำเสนอโครงการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน 

“อย่างไรก็ตาม การยืนหยัดของโรงพยาบาลศิริราชบนแผ่นดินไทยตลอด ๑๓๐ ปี ที่สามารถส่งมอบโครงการให้แก่คนไทย ในฐานะบุคลากรที่ทำงานเพื่อแผ่นดิน คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่มีคนไทยคอย  ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน ผ่านการเสียสละ แบ่งปัน บริจาค  สมทบทุนสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราช   สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ห่างไกล จึงขอขอบคุณคนไทยจากใจของบุคลากรและจากผู้ป่วยที่ได้รับโอกาสทุกคน รวมทั้งขอเชิญชวนให้ร่วมติดตามแต่ละก้าวที่สำคัญของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยบนแผ่นดิน  ไปกับกิจกรรม “ศิริราช ๑๓๐ ปี ๑๓๐ โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ตลอดปี ๒๕๖๑ นี้”  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  กล่าวทิ้งท้าย

 

Powered by MakeWebEasy.com