เปิดตัวตู้เวนดิ้งพลัส “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์”

การจัดกิจกรรมตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการ “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์”เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กับบริษัทสบายเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและให้บริการตู้เติมเงินออนไลท์ เติมสบายพลัส เป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมคือ “ขอโอกาส ขอที่ยืน คืนคุณค่าผู้ป่วยจิต” โดยการผลิตคลิปวีดีโอเรื่อง “ลูกคนใหม่” เผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีได้รับเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ในช่วงเวลาวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,257,180.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)ดังนั้นเพื่อให้โครงการต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” โดยการติดตั้งตู้กดน้ำกระป๋องอัตโนมัติเวนดิ้งพลัส ภายใต้ชื่อ“ตู้เติมบุญ”ณ สภาบันกัลยาณ์-ราชนครินทร์ โดยเป็นการให้บริการเครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มกระป๋อง น้ำอัดลมน้ำผลไม้ น้ำเปล่า น้ำแร่ น้ำนมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลากหลายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วย และญาติรวมทั้ง บุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาสวัสดิการซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าว

ทางเวนดิ้งพลัสจะมอบรายได้จากการขายส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่ด้อยโอกาสและยากไร้เป็นกำลังใจให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งตลอดจนใช้ในการสร้างและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทางจิตเวชในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวนเตียงผู้ป่วยในไม่เพียงพอต่อการให้บริการมีผู้ป่วยล้นตึกมีความจำเป็นต้องขยายเตียงและขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับผู้ป่วยจากเขตบริการสุขภาพที่ 5ประกอบด้วย 8 จังหวัดคือ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี และผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใกล้เคียงอีก 7 เขต

โดยนำร่องติดตั้งตู้ดังกล่าวที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จำนวน 3 ตู้ เป็นเวลา 4 เดือน (ส.ค. - พ.ย. 2562)และทางบริษัทสบายเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)มอบเงินรายได้จากการขายสินค้าให้กับมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นจำนวนเงิน 8,082.70 บาท (แปดพันแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)หน้า 1 จาก 2เปิดตัวตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการ “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์”การจัดกิจกรรมตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการ “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์”เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กับบริษัทสบายเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)ผู้ผลิตและให้บริการตู้เติมเงินออนไลท์ เติมสบายพลัส เป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมคือ “ขอโอกาส ขอที่ยืนคืนคุณค่าผู้ป่วยจิต”

โดยการผลิตคลิปวีดีโอเรื่อง “ลูกคนใหม่” เผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีได้รับเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ในช่วงเวลาวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม2562 เป็นจำนวนเงิน 1,257,180.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)ดังนั้นเพื่อให้โครงการต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ “ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” โดยการติดตั้งตู้กดน้ำกระป๋องอัตโนมัติเวนดิ้งพลัส ภายใต้ชื่อ“ตู้เติมบุญ”ณ สภาบันกัลยาณ์-ราชนครินทร์ โดยเป็นการให้บริการเครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มกระป๋อง น้ำอัดลมน้ำผลไม้ น้ำเปล่า น้ำแร่ น้ำนมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลากหลายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วย และญาติรวมทั้ง บุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาสวัสดิการซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าว ทางเวนดิ้งพลัสจะมอบรายได้จากการขายส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่ด้อยโอกาสและยากไร้เป็นกำลังใจให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งตลอดจนใช้ในการสร้างและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทางจิตเวชในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวนเตียงผู้ป่วยในไม่เพียงพอต่อการให้บริการมีผู้ป่วยล้นตึกมีความจำเป็นต้องขยายเตียงและขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับผู้ป่วยจากเขตบริการในการนี้ ทางมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)ได้วางเป้าหมายว่าจะขยายผล ตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการ“ตู้เติมบุญเพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” ไปยังเขตบริการสุขภาพที่ 5 และปริมณฑลโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาจะยังคงให้ความเมตตาและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เรียกสั้นๆว่า “ตู้เติมบุญ” นี้เพื่อช่วยผู้ป่วยทางจิตให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอเชิญชวนสถานประกอบการต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพื่อติดตั้ง “ตู้เติมบุญ” ได้ที่ เวนดิ้งพลัส Call Center 02-005-0900 กด 3  

Line @:Nongtermsabuy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อ คุณ ฟ้า ไพลิน เบอร์โทรศัพท์ 087-604-4499

Powered by MakeWebEasy.com