อภ. เปิดให้ทุนวิจัยนวัตกรรม ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เน้นวิจัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้ทุนสนับสนุน 1-3 ล้านบาทต่อโครงการ รวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 เน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรม ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบสนับสนุนการเข้าถึงยา รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging society)”ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นนายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าองค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ทำหน้าที่วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหาและกระจาย  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม และพึ่งพาตนเองด้านยาของประเทศ โดยกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน องค์การฯจึงเปิดรับทุนวิจัยด้านนวัตกรรม โดยมีวงเงินให้โครงการละ 1– 3 ล้านบาท เป็นวงเงินสนับสนุนรวม 25 ล้าน บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 นี้
โดยทุนวิจัยที่เปิดรับสมัคร มีกรอบการวิจัยทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1.โครงการวิจัยนวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะผู้สูงอายุในเชิงป้องกัน หรือรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีข้อมูลผลการการวิจัยพร้อมต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม 2.โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) / โรคสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการบำบัดโรคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค 3.โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขหรือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ 4.โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ ในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน เช่น การผลิต การบริการ application การออกสู่ตลาด และการกระจายสินค้า 5.โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ คุณอริน วิกุล ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-203-8112
หรือ Email : gpofund@gpo.or.th
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.gpo.or.th/rdi

Powered by MakeWebEasy.com