ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ "ทุนครีเอเตอร์"

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10 ทุน มีคุณสมบัติดังนี้

            1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

            2. เป็นผู้มียอดติดตาม/ ยอดไลค์ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตามเกณฑ์การพิจารณาทุน ได้แก่ Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube

            3. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube

            4. มีไอเดียดีและมีทักษะเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตาม

            5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

            6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 **ยกเว้นคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5585

Powered by MakeWebEasy.com