ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

            1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

            2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

            3. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64

            4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

            5.บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

            1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปี

            2. นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงสาขาเดียว ไม่สามารถย้ายทุนเมื่อมีการเปลี่ยนสาขา

            3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา

            4. นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี และมีกิจกรรมร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

            5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการของคณะหรือมหาวิทยาลัย

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564 พิจารณาทุนโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1453

Powered by MakeWebEasy.com