“โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ผลักดัน “บ้านขุนสมุทรจีน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6409 จำนวนผู้เข้าชม  | 

          บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัว “บ้านขุนสมุทรจีน ปราการด่านสุดท้ายแห่งการอนุรักษ์” ภายใต้โครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผลักดันสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
          โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน และรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขจะนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งของชุมชนและลดการกัดเซาะของน้ำทะเล

           นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า โครงการ “บ้านขุนสมุทรจีน ปราการด่านสุดท้ายแห่งการอนุรักษ์” เป็นหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ของไปรษณีย์ไทย ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่นด้วยการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่ครอบคลุมเข้าถึงชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
          โดยเน้นพื้นฐานความต้องการของชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา 3 หลัก ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนคิดและทำด้วยตนเอง การพัฒนาความรู้ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การตัดสินในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

           สำหรับโครงการ “บ้านขุนสมุทรจีน ปราการด่านสุดท้ายแห่งการอนุรักษ์” จ.สมุทรปราการ นั้น เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่ยืนหยัดต่อสู้กับพลังธรรมชาติแห่งท้องทะเลด้วยการปลูกป่าชายเลนมานานหลายทศวรรษ ไปรษณีย์ไทยจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองยายหลีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กุ้งแห้ง กุ้งอบ และกุ้งอบสามรส ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมานั้น ไปรษณีย์ไทยจะประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อนำออกสู่ตลาด

          ในเบื้องต้นได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาวางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 20 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ปณ.พระสมุทรเจดีย์ ปณ.พระประแดง ปณ.สมุทรปราการ และ ปณ.ภาษีเจริญ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ชุมชนเติบโตแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
           นอกจากการสนับสนุนและปรับโฉมผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อออกสู่ตลาดแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมร่วมกันหาแนวทางรักษาผืนดินไว้ โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการปลูกป่าไผ่รวมกับป่าชายเลนเพื่อยึดพื้นดินไว้จากการถูกน้ำทะเลกัดเซาะและทำการฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์เพื่อสามารถสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

          รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตู้ไปรษณีย์แลนด์มาร์ค พร้อมจัดทำโปสการ์ดภาพสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเขียนและส่งได้ทันที ทั้งนี้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์และธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและลดการกัดเซาะของน้ำทะเลต่อไป

NAVIGATOR

          หมู่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤติที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เนื่องมาจากการใช้เรือขุดโคลนสันดอนไปทิ้งกลางทะเล จึงทำให้ดินชายฝั่งไหลเลื่อนลงสู่ทะเลจมหายไป ร่วมกับการตัดไม้ป่าชายเลนและภาวะโลกร้อน ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำต้องย้ายบ้าน 10 ปีต่อครั้ง
          กิจกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

 • ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย ป่าชายเลน สุสานหอย สภาพน้ำและพันธุ์พืชสัตว์ชายฝั่งคลองของชุมชน วัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์ วัดศาลเจ้า แหล่งเกษตรกรรม ภูมิปัญญาประมงชายฝั่ง
 • กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน    
 • เดินชมป่าชายเลนที่มีลักษณะทะเลตมที่อุดมสมบูรณ์
 • ชมพืชพันธุ์ไม้จำพวกโกงกาง แสมขาว แสมดำ
 • ชมนกยางหลากหลายพันธุ์ กาน้ำ นกกา นกกินปู นกกระเต็น นกนางนวล
 • ชมปูชนิดต่าง ๆ เช่น ปูม้า ปูทะเล ปูแสม ปูเปี้ยว ปูก้ามดาบ และ หอยนานาชนิด
 • ร่วมกิจกรรมปลูกพืชป่าชายเลน
 • ชมสุสานหอย ประกอบด้วยเศษเปลือกหอยจำนวนมาก ถูกน้ำทะเลพัดมาเข้าสู่ฝั่งสะสมทับถม ตกตะกอนกันเป็นเวลานาน
 • ชมแหล่งสะสมโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
 • วัดขุนสมุทราวาสหรือวัดทะเล (ซึ่งวัดจะถูกน้ำท่วมในช่วงน้ำทะเลหนุนประมาณ ½-1 เมตร ของตัวโบสถ์)
 • ศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย เป็นลักษณะรูปทรงแบบศาลาจีนหรือเก๋งจีน     
 • การบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน    
 • บริการเรือไปยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้