สบพ. นิเทศงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4

          นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ กองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เดินทางนิเทศงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ณ กองปฏิบัติการฐานการบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

          โครงการสหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com