“โฮมโปร-ไอแบงก์” ลงนาม MOU ให้บริการด้านการเงินพนง.

1116 จำนวนผู้เข้าชม  | 


โฮมโปร” ร่วมกับ “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” (ไอแบงก์) ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร รูปแบบสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลในอัตรากำไรที่ดีให้พนักงาน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานบริษัท พร้อมกับช่วยส่งเสริมการออมให้แก่พนักงาน ให้รู้จักการบริหารการเงินที่ดีขึ้น

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า โฮมโปร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร ของโฮมโปร และบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งมีบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นอีกหนึ่งโครงการในการกำกับดูแลกิจการ ด้านการดูแลพนักงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “สินเชื่อสุขใจ” ซึ่งเป็นบริการเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กร ให้มีทางเลือกในการจัดการต่อภาระหนี้สิน ในอัตรากำไรที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และสามารถส่งต่อการบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของโฮมโปร มีรูปแบบวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อ 2 ประเภทคือ สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ หนี้บัตรเครดิต รวมถึงสินเชื่อบุคคล 

ปัจจุบัน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ มีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ จึงคาดว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาภาระหนี้สินต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากบัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบก็ตาม โดยจะเป็นบริการเสริมสำหรับสวัสดิการของพนักงานในองค์กร เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐเรื่องสินเชื่อประชาชน โฮมโปรจึงได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พนักงานและเป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของพนักงานให้มีความสุขมากขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น  

นอกจากนี้ “โฮมโปร” ยังมีโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ย้ายกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน ภายใต้โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน โดยปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้วกว่า 1,088 คน

ทั้งนี้ “โฮมโปร” ยังมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานคนพิการมาทำงานในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบำรุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ กว่า 100 คน และ ยังมีการจ้างงานผู้สูงวัย เพื่อเข้าทำงานใน “โฮมโปร” ทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท Outsource บริษัทรับเหมารายย่อย ที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ ในโครงการ “เถ้าแก่น้อย” พร้อมทั้งมีการพัฒนาช่าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานกว่า 1,000 ทีม เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพงานเดียวกัน

นายนิทัศน์ กล่าวต่ออีกว่า “โฮมโปร” ยังมีการส่งเสริมทุนการศึกษาทวิภาคี โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปรแล้วกว่า 23 สาขาทั่วประเทศ

“บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของโฮมโปร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานแก่พนักงาน จะส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรัก และภูมิใจในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน” นายนิทัศน์ กล่าว


ทางด้าน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโฮมโปร และบริษัทในเครือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงิน โดยเป็นการลดภาระในการจัดสรรเงินทุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากร รวมถึงเพื่อให้บุคลากรที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เปิดให้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาใช้บริการในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารเป็นจำนวนถึง 230 หน่วยงาน โดยปัจจุบันธนาคารมี 108 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการ “สินเชื่อสุขใจ” เป็นสินเชื่อสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท โฮมโปร เป็นสินเชื่ออัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสูงและระยะเวลาผ่อนชำระนาน ซึ่งมีทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล และเพื่อเป็นการสนองนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นสถาบันทางการเงินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อลูกค้าทุกชาติทุกศาสนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ ibank Call Center โทร.1302 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้