ททบ.5 ร่วมลงนามกับมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง เปิดตัวรายการทีวี The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม

มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงนามความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดสร้างสรรค์และอุทิศตน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น 


โดยมีพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) เป็นประธาน ร่วมกับ พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์  รองประธานมูลนิธิฯ และพลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  โดยมีคุณกนิษฐ์ สารสิน อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 และคุณพิมพ์ณชยา บุณยมาลิก อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 เป็นผู้ดำเนินรายการ ควบคุมการผลิตโดยคุณรัชพล สุวรรณโชติ นักศึกษา มส.10 รุ่นปัจจุบัน 


         

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการศึกษาในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลักและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า วปอ.กับข้าราชการระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันที่พลาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จึงได้พิจารณาก่อตั้ง "หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง" (สวปอ.มส.)ในรุ่นที่ 1  ตั้งแต่ปี 2552 จนปัจจุบันปี 2561 เป็นรุ่นที่ 10 โดยมีจำนวนศิษย์ทั้งหมดรวม 1,555 คน ปัจจุบันทางหลักสูตรได้จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง"เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริตมึความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการศึกษา การอบรม การวิจัยและพัฒนาในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประเทศชาติ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดทำรายการทีวีเพื่อสังคม ชื่อ The BEST  Forever ทำดีเพื่อสังคม โดยในปี พ.ศ.2561 จะออกอากาศทุกวันศุกร์เริ่ม 21 ธันวาคมนี้ เวลา 21.20 -21.50 น.และในปี พ.ศ.2562 จะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 21.20 น.- 21.50 น ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5


Powered by MakeWebEasy.com